• http://wowslider.com/
  • http://wowslider.com/
  • http://wowslider.com/
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7
   
ទីតាំងម៉ាស៊ីន ATM

ទូទាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 
 

ស្វែងរកទីតាំងម៉ាស៊ីន ATM នៅក្បែរអ្នកខាងក្រោម:

ការិយាល័យកណ្តាល
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៣៣៣ មហាវិថីព្រះសីហនុ រាជធានី ភ្នំពេញ
 

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៩៨០ ០០០
ទូរសារ៖ ០២៣ ៩៨០ ០០៨

-សាខា ផ្សារថ្មី
ផ្ទះលេខ​១១៣-១១៦ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស រាជធានី ភ្នំពេញ
 

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)​ ២៣ ២២០​ ០០០
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៦​ ៦២៨

-សណ្ឋាគារ ណាហ្គាវីល
 

ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​​ ២១០​ ៩០០
(៨៥៥) ២៣ ២១៦​ ៣៧១
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣​ ២១៦ ៣៧២

-អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញ
ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ
 

ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣ ៨៩០​ ២២០​
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៧៥

-មាត់ទន្លេ១
ផ្ទះលេខ ៣៤៩អឺ០​ ផ្លូវ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ភ្នំពេញ
 

ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​​ ២២០ ៣៨១​
ទូរសារ៖(៨៥៥)​ ២៣ ២២០ ៣៨២

-មាត់ទន្លេ២
ផ្ទះលេខ ២៦៣អឺ០​ ផ្លូវ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ភ្នំពេញ
 

ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​​ ២២០ ២៦០
ទូរសារ៖(៨៥៥)​ ២៣ ២២០ ២៦១
-ឱសថដ្ឋានយូឃែរ បឹងកេងកង

ឱសថដ្ឋាន យូឃែរ ផ្លូវ៦៣ កែង ផ្លូវ៣០៦

 
-កែងផ្លូវព្រះមុន្នីវង្ស
ផ្ទះលេខ ១៣១B​ ​មហាវិថី​ម៉ៅសេទុង ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​ ២២៤​ ២៨០
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៧០២
-ផ្សារសុវណ្ណា
ផ្ទះលេខ A០៧ ផ្លូវ​២៧១ភ្នំពេញ
 
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣​​ ២១៦​ ៤២៦
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤២៧
-ទួលគោក
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៣៣៣ មហាវិថីព្រះសីហនុ រាជធានី ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៩៨០ ០០០
ទូរសារ៖ ០២៣ ៩៨០ ០០៨
-អេធីអឹម សូរីយា​ ម់ល
ផ្លូវលេខ​ ៦៣(ទល់មុខផ្សារទំនើបសូរិយា)
-ម៉ៅសេទុង
ផ្ទះលេខ A០៧ ផ្លូវ​២៧១ភ្នំពេញ
 
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣​​ ២២២ ០២១
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ២២០ ៣៦០
-ផ្សារឡាក់គី
ផ្ទះលេខ ១៥៨អឺ០ មហាវិថីព្រះសីហនុ រាជធានីភ្នំពេញ
 
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២៤ ៣០០
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ២២៤ ៣០១​

-ក្រុងសៀមរាប២
ផ្ទះលេខ៣៤៨ មហាវិថីស៊ីវុត្ថា ក្រុងសៀមរាប
 

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៥ ៣១៥
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៥ ៣១៦

-អាកាសយានដ្ឋានសៀមរាប
អាកាសយានដ្ឋានអន្ដរជាតិអង្គសៀមរាប
 

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៣ ១៦៥
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៦៩៣ ១៦៦

-សាខា ក្រុងសៀមរាប
បណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ ៦ កែងនឹងផ្លូវស៊ីវុត្ថា ក្រុងសៀមរាប
 

ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៤​ ៧៤១-២
ទូរសារ៖(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៤ ៧៤៣

-ឱសថដ្ឋាន យូឃែរ ក្រុងសៀមរាប
ឱសថដ្ឋាន យូឃែរ វិថី ២ធ្នូ ក្រុងសៀមរាប

 

-សាខា ខេត្តបាត់ដំបង
ផ្ទះលេខ ៧២ ផ្លូវលេខ៣ ខេត្តបាត់ដំបង
 

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៩៥៣ ១៤៩
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៩៥៣ ១៥០

-សាខា ក្រុងព្រះសីហនុ
ផ្ទះលេខ ២០៨ ផ្លូវ​​ឯករាជ្យ ​ក្រុងព្រះសីហនុ
 

ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥)​ ៣៤ ៩៣៤ ១២០
ទូរសារ ៖(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ១២១

-សាខា​ ខេត្ត​កំពង់ចាម
ផ្ទះលេខ ៤៦ ផ្លូវជាតិលេខ​៧​ ភូមិ៩ ខេត្ត​កំពង់ចាម
 

ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ១៤៩
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ១៥០
 
 

© Copyright 2016 Cambodia Asia Bank Ltd.