• 0
  • 0
  • 1
  • 4
 
  គណនីបញ្ញើសន្សំ
  ជាមួយធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកនឹងអាច បត់បែនងាយស្រួលសំរាប់
  អានបន្ត..
  គណនីចរន្ត
  លោកអ្នកអាចធ្វើការដាក់សាច់ប្រាក់ ឬដកសាច់ប្រាក់ដើម្បីអោយ អាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ
  អានបន្ត..
  គណនេយ្យមានកាលកំនត់
  ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក និងត្រូវកាត់បន្ថយហើយលោក អ្នកអាចជ្រើសរើសរយៈពេល
  អានបន្ត..
   ការិយាល័យកណ្ដាល
   ផ្ទះលេខ​៣៣៣ មហាវិថីព្រះសីហនុ រាជធានី ភ្នំពេញ
  ឥណទាន
  អត្រាការប្រាក់ក្នុងការផ្តល់កម្ចី ដើម្បីអោយលោកអ្នកទទួល ភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
  អានបន្ត..
  សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់
  ភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័ស ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ដៃគូរ របស់លោកអ្នកតាមរយៈ
  អានបន្ត..
  សេវាកម្ម ម៉ាស៊ីនឆូតកាត
  ដើម្បីសំរួលដល់ការកើនឡើង នៃប្រតិបត្តិការលក់របស់លោកអ្នក ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី ផ្តល់
  អានបន្ត..
    Swift     CABCKHPP
   Email     customerservice@cab.com.kh

Copyright 2017 Cambodia Asia Bank Ltd.